Kabinini darkpsy ritimlerine ruhunu vermiş 5 kadına bırakacak olacak olan TheDarkCode sahnesi sonic bir labaratuvara dönüşüyor. Yazın ilk büyük açık hava partisi ünvanını taşıyan Duality ile daha önce katılımcılarınla güzel anılarının olduğu kalesine geri döndüğünü ifade eden TheDarkCode ekibi etkinliğin promosunu şehrin kaosunun içerisine dark bir ses olarak yapıyor. TheDarkCode ekibinin etkinlik hakkında söylediklerine kulak vermemiz gerekirse. The Dark Code Trinity Indoor Series, kış aylarının soğuk günlerinde birlikte dans etmek, yansıtmak istediğimiz sound'u ulaştırmak ve farklı üç şehirde yaşayan dostlarımızla buluşmak için planlamış indoor party serisidir. Trinity Indoor Series Eskişehir, Ankara ve İstanbul şehirlerinde bir üçleme olarak tasarlanmıştır. Trinity üçlemesi gerçekliğin üç ana kolu Uzay, zaman ve madde (Space, Time and Matter) temaları ile sanatçılara ve katılımcılara üzerine düşünülecek üç yeni konu ile yola çıkıyor. Trinity serisinin Istanbul eventinde sonic ses kalitesindeki sahneyi, dünyanın en iyi ses sistemi Funktion One ile Amygdala Sound Systems&Solutions kuruyor! Lineup'ta bu kez de 5 kadın dj'in olduğu ilginç bir dark night sizleri bekliyor!!! Italya'dan konuğumuz olan Maiko (Little Dark Family) experimental psycore setiyle bizlerle olacak! Morwen'in warmup'ıyla başlayacak gecede Vortex-Z Hitech, Mita ve Oxomo experimental dark ve psycore soundları yansıtacaklar. UZAY, ZAMAN ve MADDE Hakkında İnsan bilinci, gerçekliği algılamada belirli fiziksel verileri kullanır. İnsanı da kapsayan maddenin yapısını, biçimini, uzamdaki hareketini, harekete bağlı olarak zamanı birbiri ile ilişkilendirerek anlamlandırabiliriz ve kendi gerçekliğimizi bu gibi fiziksel verilerle inşaa ederiz. Günümüz dünyası doğru, yanlış, gerçek, sahte bir çok bilginin birbirine karıştığı, bu yüzden değerinin, gereğinin anlaşılmadığı ve gerçek bir amaç için kullanılamadığı bir bilgi yığınına dönüşmüştür. Bazı kavramlar insanların zihninde kolayca şekil almaz. Belki de anlaşılması en güç kavramlar yüzyıllardır bir çok bilim insanının, filozof ve sanatçının incelediği uzay, zaman ve madde kavramları ve bu kavramların birbirleri ile olan ilişkisidir. Uzay, zaman ve madde evrenin 3 temel ögesidir. Bu yüzden Uzay ve zaman, maddeden ayrı düşünülemez ve daima etkileşim içindedir. Evrendeki herşey hareket halindedir ve buna bağlı olarak daima değişir. Zaman, iki hareket arasındaki süredir. Hareket ve maddenin nesnel hali zamanla belirir. Hareketin hızı zamanın da hızıdır. Madde ise kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Madde enerjidir. Maddenin uzaydaki hareketi zamanı verir. Zaman, maddenin değişen durumunun nesnel bir ifadesidir, tüm biçimleriyle maddenin ayrılmaz özellikleri olan hareket ve durum değişikliğini ifade etme tarzıdır. Zaman bu nedenle, tüm maddelerin sürekli bir değişim durumunda oldukları gerçeğini gösterir. Evrende bilinen üç madde çeşidi vardır. Bunlar; sıradan madde, anti-madde ve karanlık madde'dir. Sıradan madde, kütlesi olan, boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan, eylemsizlik özelliğine sahip ve yapısında en az bir tanecik olan, canlı, cansız her çeşit malzemeye denir. Evrendeki dualite’nin bir sonucu herşey zıddıyla vardır ve maddenin de bir karşıtı yada simetriği bulunur; Anti-madde. maddeyi oluşturan temel parçacıkların zıt özelliklerine sahip parçacıklara anti madde denir. Karanlık madde ise uzay boşluğu sandığımız karanlık yoğunluğu oluşturan, ışıkla etkileşime geçmeyen bu yüzden bizim algılarımızla görünemeyen, ama kütle çekiminin etkileri hesaplanan dark bir maddedir. Karanlık maddenin Evrenin %27’sini oluşturduğu hesaplanmıştır. Oysa sıradan madde Evrenin sadece %5’ini oluşturur... Karanlık maddenin altıda biri! Boşluk sandığımız uzay karanlığı aslında karanlık maddenin yoğunluğu ile doludur. Sıradan maddenin en küçük yapı birimi atom’dur. Madde, atom ya da atomların bir araya gelmiş hali olan moleküllerden oluşur. Atom Yunanca 'bölünemez' demektir. Ancak zamanla maddenin en küçük yapı taşının atom olmadığı, onun da parçacıkları olduğu ve parçalanabileceği kanıtlanmıştır. Atom, elektron nötron ve protondan oluşmuştur. Elektron günümüzde maddenin en küçük parçacığı olarak kabul edilir ve enerjiden oluşur. Atomların çekirdeklerinde değişmeler, parçalanmalar olduğu, radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır. Atomların ortasında bulunan çekirdeklerin bu parçalanmasında, bir elementin başka bir elemente dönüştüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, Albert Einstein'in izafiyet kuramına göre madde ve enerji birbirine eşdeğerdir. Bu sebeple madde enerjiye, enerji de maddeye dönüştürülebilir. Mesela bir uranyum çekirdeğinin veya başka bir ağır atom çekirdeğinin ikiye ayrılmasıyla meydana gelen çekirdek bölünmesinde madde enerjiye dönüşür. Bileşik cisimlerde olduğu gibi, elementler de hep değişmekte, bir halden başka hale dönmektedir. Maddelerin birbirine benzememesinin nedeni atomlarının farklı olması ya da farklı dizilmiş olmasıdır. Demirdeki atomlarla bakırdaki atomlar farklıdır. Kömürdeki atomlarla elmastakiler aynıdır ama farklı dizilmiştir. Ama yine de canlı cansız tüm maddeler atomlardan oluşur. Varolan herşeyin en küçük yapı taşları aynıdır. Yalnızca birbirinin farklı kombinasyonlarıyla trilyarlarca maddeye, türe ev sahipliği yapan Dünya gerçekten evrenin olası çeşitliliğinin çılgın bir örneği, neredeyse kanıtıdır. Varoluşu anlamak, içinde bulunduğumuz evrenin yapı taşlarını ve işleyiş biçimlerini anlamaktan geçer. Yine de parçaları birleştirerek fiziksel bulguları spirituel yaklaşımlarıyla öznel ve evrensel olarak anlamlandıran insan zihnidir. Günümüzün yanlış eğitim ve yaşam sistemleriyle kuşatılmış insanlığı, varoluşun kutsallığı ve anlamını unutmuş gibi görünüyor. Evrenin bilincini oluşturduğu ve bilgisini binlerce varoluş biçimiyle deneyimlediği bu çılgın yaşam, böylesine sıradanlaştırılmayı hak etmiyor. Biz bu yaşamı tüm coşkusuyla kutlamak, her parçasıyla kutsal enerjinin farklı varyasyonları olduğumuzu kabul ederek, yaşamın sihrini paylaşmak istiyoruz. Bütünlüğün farklı gözleri olduğumuzu anlamak ve gelecekte insanın, varoluşu yücelten ve anlamlandıran bir türe dönüşmesini sağlayacak sağduyuyu ve inceliği müzikle oluşturacağımıza inanıyoruz. Trinity üçlemesi ile bu temaları seçmemizin en büyük nedeni 'Uzay, zaman ve madde’nin birbirinden ayrılmaz yapıları, yüzyıllarca değişen gerçekliği ve anlamları yanında günümüzün bilimi, teknolojisi ve spiritüel yaklaşımlarıyla yeniden ele almak, daha önce hiç düşünülmemiş ve deneyimlenmemiş yeni biçimlerini hayal gücümüzün derinliklerinde bulmak ve ortaya çıkarmak.. Umarız ki yansıtacağımız sound’lar, çağlardır inanmaya zorlandığımız yanlış ve kısıtlı doktrinlerin farkına varmamızı sağlayarak, hayal gücümüzdeki gerçeklik kıvılcımlarını harekete geçirir ve sonsuz imkanların ışığında kendi gerçekliğimizi oluşturmamıza yardımcı olur. Uzay, zaman ve madde Sevgiler * TheDarkCode Trinity Indoor Series are indoor event series that is planned to stay connected with the music even in these cold winter days, as well as to meet our friends who live in three different cities. Trinity Indoor series are planned as three different parties that will be held in Eskişehir, Ankara, and İstanbul. The Trio takes Space, Time, and Matter which are three different aspects of reality, as their theme to provide the artists and the participants new topics to reflect on. First of the Trinity Series was a very crowded and successful event in Eskişehir with the theme of “Space”. Now the second event of Trinity with its "Matter“ concept will be with you in İstanbul at 16 March! Right after İstanbul event we will pass to Ankara for Last event of Trinity Series with a concept of "Time"! Human consciousness uses specific physical data to perceive reality. we can give to meaning to matter containing also human beings by relating the structure, form, of the matter, movement in space and time based on movement of the matter. WE build our own reality based on these physical data. Today world turned into a big mass of data where right, wrong, real, fake data entangle together. Some concepts can not form in human mind easily. Some of the most obscure concepts is nothing but the relations of space time and matter notions which had been observed by many scientists, philosophers and artist. Space time and matter are the three basics of the universe. That’s why space and time can not be thinkable without matter and they are always interaction. Everything in the universe is on the move and accordingly always changing. Time is the duration between two motions. the practical form of matter emerges by time. The speed of motion is also the speed of time. However matter is everything that has a certain mass, volume and inertia. Matter is energy. the motion of the matter in space gives us the time. Time is objective statement of matter changing. It is a way of expression of motion and matter with all states, change of states. In this way time shows us that matter is always in the state of change. There are three known states of matter in universe. These are matter, antimatter and dark matter. Common matter is everything alive or lifeless, that has a mass, occupies a room in space, is inactive and contains at least one particle in its structure. As a result of duality of the universe, everything exist with its opposite and there is a symmetric or opposite of matter; antimatter. Particles that has opposite features of basic particles of matter is antimatter. As to dark matter, is a matter that form the dark density we call space, it doesn’t interact with light that’s why we can not perceive with our own perception however can calculate effects of its gravitation. It is calculated that dark matter constitute 27% of the universe. however regular matter covers only 5% of it. 1 of 6 of dark matter. Space as we think as emptiness; is actually contained by intensity of dark matter. The smallest structure unit of matter is atom. matter is consisted by molecules which is formed by atoms came together. Atom means unpalatable in Greek. However in time it is proved that atom has particles as well and can be separable. Atom is made of electron, neutron and proton. Electron is the smallest part of matter and consist of energy. We can understand that there are changes fragmentations in the core of atom by looking at elements called radioactive. It is understood that while these cores of atoms are separating, an element transforms to another element. Also, according to relativity theory of Einstein, matter and energy are equivalent. that’s why matter can turn into energy and energy can turn into matter. For example core split in half of an uranium or any other heavy atom core, matter turns into energy. as in compound substances, elements are always in change and turning from one state into another. The reason why all the matter differs is the difference of the atoms or the way they come together differently. The atoms in iron and the ones in copper are different from each other. The atoms of coal and of diamond are the same yet they are composed differently. Yet still, everything in the existence is made up of the atoms. The building block of everything is the same. The Earth, which is home to billions of species, is the very example of the wondrous possible diversity of the universe. Understanding of the existence is possible through the understanding of the building blocks of the universe and the way they work. Yet it is the human mind that make sense of the physical through the combination of the spiritual knowledge. The humanity that has been encapsulated within the wrong educational systems, looks as if forgotten the meaning and the sacred essence of the being. The impossible life that has been experienced through infinite variations do not deserve such underestimation. We want to celebrate this life with all the enthusiasm; and share the magic by accepting the fact that we are the individual manifestations of the sacred essence. We believe we can reawaken the reason that makes us see our true essence through the magic of the music. The reason we chose these themes is to rethink the inseparable structures of space, time, and matter; their realities and meanings that have been changed for centuries as well as today's knowledge, technology and spiritual approaches’ additions; to find and create brand-new forms in our imagination. We hope that the sounds we reflect will help us to realise the wrong and narrow doctrines that have been forced upon us for centuries; and ignite the sparkles of truth and helps us to make our unique realities in the light of endless possibilities… In Trinity series İstanbul event, the stage of sonic sound quality will be made by Amygdala Sound Systems&Solution with world’s best sound system Funktion One. This time an interesting dark night with five woman Djs awaits you!!! We are hosting Maiko from Italy with her experimental dark / psycore set. The night will start with warm-up by Morwen, then Vortex-Z will take place with her Hitech set, then Mita and Oxomo will present their Psycore sounds. Space, Time and Matter with Love… LINEUP Maiko (Little Dark Family) LT/ ITALY https://soundcloud.com/maiko222 https://www.facebook.com/MaikoLsa222/ https://www.mixcloud.com/MaikoLsa222/ MITA (Popol Vuh Records / TheDarkCode) TR https://soundcloud.com/pudimita VORTEX-Z (TheDarkCode) - TR https://soundcloud.com/7zevren MORWEN (TheDarkCode) TR https://soundcloud.com/morwenea OXOMO (Voodoo Hoodoo Records / TheDarkCode) TR https://soundcloud.com/oxomoo DJANE MAIKO BIOGRPHY " I enter in to the psychedelic at really young age, enjoying and studying this world , music and people every moment, till i started to organise parties when i was 19. created with some good friends the Little Dark Family and organised underground parties all around Italy full orientated on darkpsy and experimental vibes. At this parties played artist like Kindzadza, Psykovsky, Yaminahua, Kasatka, Calyptratus, Dark whisper, Zik, Kaya, Spiral, Select project, Kaikkialla, Mimic wat, Will o wisp, Megalopsy, Kykeon, Spore, Radice, Virtuanoise, Alpscore, Yara & Malkaviam, Systemcrash, Native elements, Giuseppe and many more. after long time listening dancing organizing and givin' space for a lot of artists to play i understand that i want also to give my contribute to the dancefloor as a performer, cuz i understand how much i can give when i'm behind the desks, trying to guide people in a deep psychedelic trance experience. not only the selection and skills make u a dj ?? STAY INDEPENDENT STAY UNDERGROUND FUCK FAKE VIBEZ Being a dj and mixin the music, u have the possibility to create the vibe for all the dancefloor, for make people dance and make them have a psychedelic experience. After long time dancing really different kind of music i found myself in this way ? full power psychedelic experience, the real trance dance! i arrive at this point experimenting music on my self on the worlds dancefloors, and now i want that the people try that magic that i feel when i dance this music ¦ DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING ? " TIME LINE 22.00 - 23.30 Morwen (warmup) 23.30 - 02.00 Vortex-Z 02.00 - 04.30 Maiko 04.30 - 07.00 Mita 07.00 - 09.00 Oxomo DECO By; TheDarkCode FANZINE BY; Etrafi (Don't forget to get your fanzine in the event) FLAYER BY; Luis Gustavo Gonzalez PLACE: Knight Pera / İstanbul / TURKEY TICKET: 35 TL / 8 EU Organizasyon ekibi uygun bulmadığı kişileri etkinliğe almama hakkına sahiptir. Organization team holds the right not to accept certain people which found unsuitable. TheDarkCode

 

Etkinlik galerisi

Yorum Yap